Informacje ogólne:

Widok na Cmentarz Komunalny w JuszczynieAdministratorem cmentarza komunalnego w Juszczynie, którego właścicielem jest Gmina Maków Podhalański jest Przedsiębiorstow Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp. z o.o.

Zasady korzystania z cmentarza określone zostały określone w Regulaminie użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie uchwalonym przez Radę Miejską w Makowie Podhalańskim - Uchwała NR XVII.156.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone są do pochowania zmarłych mieszkańców Juszczyna.

Administrator Cmentarza Komunalnego prowadzi sprzedaż i rezerwację miejsc grzebalnych oraz oferuje usługi w zakresie pochówku. Usytuowanie grobu uzależnione jest od planu zagospodarowania cmentarza z zachowaniem odpowiednich wymiarów.

Za korzystanie z cmentarza i chowanie zmarłych pobierane są opłaty zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Opłaty pobierane są przez administratora cmentarza.

Załatwienie spraw związanych z organizacją pochówku, ekshumacji oraz wykonywaniem innych prac na cmentarzu odbywa się w biurze administratora cmentarza w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40a w każdy dzień roboczy w godz. 7:00 – 15:00. W przypadku sobót, niedziel, dni wolnych informacje można uzyskać pod nr tel. (033) 8771-628.

Wykopanie i wymurowanie grobu przez zakład pogrzebowy musi być uzgodnione z administratorem cmentarza, po wniesieniu stosownych opłat cmentarnych.

Za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu administrator nie ponosi odpowiedzialności. Firma wykonująca prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca w należytym stanie.

Zużyte wieńce, kwiaty, znicze należy składować do przeznaczonych w tym celu kontenerów. W kontenerach tych zabrania się składowania odpadów komunalnych i po robotach kamieniarskich.

Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
 • wysypywania śmieci (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza miejsca do tego wyznaczone,
 • przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
 • żebractwa,
 • wprowadzania zwierząt z wyjątkiem prawa osób niepełnosprawnych do wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem asystującym,
 • pozostawienia lub wrzucenia do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych.

Bez zezwolenia administratora na terenie cmentarza zakazuje się:

 • prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich,
 • wjazdu pojazdem mechanicznym,
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
 • umieszczania reklam,
 • ustawiania ławek, płotków, ogrodzeń itp.

 

Uwaga!

W przypadku nie przedłużenia opłaty za dzierżawę grobu na następne lata grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. nr 23, poz. 295 z 2000 r. z późn. zm.). Likwidacją grobu poprzedzona zostanie wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej przez okres co najmniej trzech miesięcy przed planowanym terminem likwidacji.

Dbałość o przedłużenie opłaty za dzierżawę grobu należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

Mapa cmentarza - podział na sektory

 

Pliki do pobrania