Spółka realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o przepisy, w tym między innymi:

  • Dział Wodociągów i Kanalizacji

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 370 KB
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 664 KB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 985 KB
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 516 KB
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 340 KB
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 628 KB
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 481 KB
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 750 KB

 

  • Dział Oczyszczania

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maków Podhalański 409 KB
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 817 KB

 

  • Cmentarz komunalny w Juszczynie

Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego w Juszczynie 412 KB
Stawki opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Juszczynie 497 KB
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 536 KB

 

  • Punkt selektywnej zbiórki odpadów

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 310 KB
     
Powyższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać klikając na ten link.
Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.