Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 22.10.2007 r. Udziałowcem spółki jest Gmina Maków Podhalański.

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000292335.

Przedsiębiorstwo na bazie majątku wniesionego aportem przez Gminę Maków Podhalański do Spółki po zlikwidowanym Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Spółka eksploatuje 2 ujęcia wody wraz z siecią wodociągową na terenie miasta Maków Podhalański, 2 ujęcia wody i sieć wodociągową w miejscowości Grzechynia. Spółka eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na w Makowie Podhalańskim, Białce oraz sieć kanalizacyjną wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w Juszczynie. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej Spółka działa zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zawartym w tekście uchwały nr XXXVII.368.2018 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 września 2018 roku.

Ponadto Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” sp. z o.o. zajmuje się m.in. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców i przedsiębiorstw na terenie Gminy Maków Podhalański, administracją cmentarza komunalnego w Juszczynie.