1. Zabudowa wodomierza montowanego na ujęciu własnym odbywa się we własnym zakresie na koszt Dostawcy ścieków w oparciu o niniejsze warunki techniczne.
 2. W rozliczeniach pomiędzy Dostawcą ścieków a Odbiorcą ścieków czyli Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym „Eko-Skawa” sp. z o.o. (PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.) ilość wody pobranej z własnego ujęcia wody, jako faktyczna ilość odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Dostawcy ścieków.
 3. Wodomierz powinien posiadać współczynnikiem R >150 (dawna klasa metrologiczną „C”) w pozycji jego montażu, ważną cechę legalizacyjną oraz plomby, być dobranym do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
 4. Wodomierz wraz z dwoma zaworami odcinającymi należy wbudować zaraz za własnym ujęciem (hydrofor, pompa wody) zgodnie z kierunkiem przepływu wody.
 5. W przypadku posiadania również przyłącza wody z PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. na przyłączu wodociągowym za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy. Wpięcie przyłącza z własnego ujęcia wody do instalacji wewnętrznej należy dokonać za wodomierzem doprowadzającym wodę z wodociągu PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.
 6. Wodomierz powinien być zamontowany w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem.
 7. Dostawca ścieków, po zamontowaniu wodomierza zobowiązany jest złożyć w siedzibie PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o., 34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 40a „Zlecenie odbioru montażu wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia” a następnie podpisać stosowną umowę”.
 8. Ilość odprowadzanych ścieków rozliczana na podstawie wodomierza rejestrującego ilość wody pobranej z własnego ujęcia będzie uwzględniana w rozliczeniu ilości ścieków po pozytywnym wyniku odbioru wykonanych robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu stosownej umowy.
 9. W przypadku stwierdzenia przez PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o.:
  1) uszkodzenia wodomierza,
  2) uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
  3) uszkodzenia plomb zamontowanych przez PW-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,
  4) nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza oraz wodomierza głównego nie będą odczytywane

Ilość odprowadzanych ścieków będzie określana ryczałtowo zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

 

Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki. Faktura za usługę zostanie przesłana na adres odbiorcy.

 

Pliki do pobrania