Aby podłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej należy:

  1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.
  2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
  3. Załączyć do wniosku odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub stosowne oświadczenie. .
  4. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Spółki.

   Spółka wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania, w terminie
   1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
   2) 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

   Warunki techniczne określają:
   1. punkt i sposób przyłączenia do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej,
   2. ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach, również warunki ich eksploatacji,

   Warunki techniczne, o których mowa wyżej zachowują ważność w okresie dwu lat od dnia ich wydania.

  5. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.
   Projekt budowlany przyłącza powinien zawierać:
   a) część opisową:
   - opis techniczny,
   - aktualne warunki techniczne wydane przez właściciela sieci oraz właściciela lub zarządzającego terenem, na którym zlokalizowana jest sieć wod-kan,
   - aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
   - określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), po których będzie przebiegało przyłącze wod-kan,
   - zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza.

   b) część rysunkową:

   dla przyłącza wody:
   - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody,
   - rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją wodomierza,
   - profil przyłącza wodociągowego,
   - ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonania przyłącza,

   dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
   - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza,
   - profil kanalizacji,
   - rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej,
   - inne rysunki wynikające z potrzeb wykonania przyłącza.
  6. Następnie, z gotowym projektem w dwóch egzemplarzach, należy zgłosić się ponownie do PW-K „Eko-Skawa” i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego. Odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

   Termin uzgodnienia dokumentacji technicznej wynosi do 30 dni od daty złożenia wniosku.
   Uzgodnienie projektu jest odpłatne, według obowiązującego cennika dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.
   Po opłaceniu faktury za uzgodnienie zostanie wydany uzgodniony projekt. Uzgodnienie projektu jest ważne przez okres 2 lat od dnia wydania. W szczególnych sytuacjach okres ten może być skrócony.
  7. Po pozytywnym uzgodnieniu projektu budowlanego, należy zlecić wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami, prace budowlane, lub zlecić wykonanie PW-K „Eko-Skawa”.
   Termin realizacji należy zgłosić do PW-K „Eko-Skawa”z wyprzedzeniem 7 dni.
  8. Po wybudowaniu przyłącza należy:

   W przypadku przyłącza wodociągowego - złożyć wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

   W przypadku przyłącza kanalizacyjnego – złożyć wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego – odpowiedni formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta.

   Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
   - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
   - dokumentację powykonawczą,
   - protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu wodociągowego.

   Terminy realizacji wykonania włączenia do wodociągu, dokonania odbioru końcowego oraz zamontowania wodomierza zostaną uzgodnione z Klientem telefonicznie.

   Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
   Za wszystkie czynności zostaną pobrane opłaty według cennika dostępnego w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki.

  9. Po dokonanym odbiorze końcowym zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

 

Pliki do pobrania
Wniosek o wydanie warunków technicznych 221 kb
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego 126 kb
Wniosek o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza 124 kb
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego 126 kb