Data opublikowania: 03-09-2018

Numer sprawy ES.ZP.14/2018
Rodzaj przetargu Przetarg nieograniczony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych („zamówienie sektorowe podprogowe”)
Przedmiot zamówienia

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzechynia, gmina Maków Podhalański

Status

Unieważniony

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Odbiór specyfikacji (SIWZ), wyjaśnienia SIWZ

w siedzibie zamawiającego pokój nr 4, lub za zaliczeniem pocztowym oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(646 kb)

Wyjaśnienia SIWZ (07.09.2018)(646 kb)

Załączniki nr 3, 4, 6(97,1 Mb)

Załącznik nr 9 (0,6 Mb)

Załączniki nr 1, 2, 5, 7, 8, 8a, 10 - wersje pdf(2,2 Mb)

Załączniki nr 1, 2, 5, 7, 8, 8a, 10 - wersje docx(0,1 Mb)

Miejsce składania ofert Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Eko - Skawa Sp. z o.o.
ul. 3 Maja 40a, 34-220 Maków Podhalański pokój nr 4.
Termin składania ofert 18-09-2018 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert 18-09-2018 o godz. 11:30
Informacja z otwarcia ofert