W dniu 15 lipca 2013 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-011/12 Projektu pn. „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański”w ramach w działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Umowa została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentowanym przez Małgorzatę Mrugała Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem Wodno - Kanalizacyjnym „Eko–Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim reprezentowanym przez Marka Guzik Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Marka Bartyzel podczas, której obecni byli Jan Musiał Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW, Piotr Skrzyniarz Specjalista ds. Funduszy Europejskich, Henryk Bania Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim, Kinga Maciejowska Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 45 711 587,99 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych stanowi 37 099 758,00 PLN.

Beneficjentowi udzielone zostało dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 31 534 794,30 PLN.
Przedmiotem niniejszego Projektu jest budowa około 35 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków.

Termin zrealizowania w/w zakresu rzeczowego kończy się 30.06.2015 r.