W dniu 03 stycznia 2014 r. została podpisana umowa z Firmą KRZYSZTOF MACHNIK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO „MACHNIK” z siedzibą w Mochnaczka Wyżna 59, 33-380 Krynica Zdrój na „Budowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka”. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - czerwona książka  – w okresie od 03.01.2014 do 30.04.2015 r.
Zadanie zostanie zrealizowane poprzez:
- budowę kolektora głównego wzdłuż torów PKP oraz w pasie drogi wojewódzkiej wraz z pompownią główną (PG) i rurociągiem tłocznym pod rzeką Skawą,
- budowę kanałów sanitarnych w drogach gminnych oraz częściowo przez tereny prywatne w rejonie objętym inwestycją z 4 przepompowniami lokalnymi, wykonanie sięgaczy do posesji.
Łączna długość kanalizacji wynosi:
- kanały grawitacyjne główne i sieć rozdzielcza (w tym sięgacze)  ok. 33 500,0 mb;
- przewody tłoczne  ok. 1 085,0 mb; 
- przepompownia ścieków - 5 szt.
Wartość Kontraktu wynosi  -  27 477 518,95 PLN brutto