CEL I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Grzechynia na osiedlu Zarąbki Grzechyńskie w gminie Maków Podhalański, która ma na celu likwidację niedoborów dostępu do wody pitnej dla gospodarstw domowych poprzez podłączenie do zbiorczego systemu wodociągowego. Cel inwestycji wpisuje się w cel programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożenia środowiska”, z którego Spółka „Eko-Skawa” uzyskała dofinansowanie w formie pożyczki na realizację przedsięwzięcia.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

Projekt swoim zakresem obejmował m.in wybudowanie:
  • sieci wodociągowej z rur PE HD o długości 1,6 km (w tym: Fi 160 mm - 0,1 km, Fi 110 mm 1,5 km),
  • przyłączy wodociągowych o długości 1,2 km.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Inwestycja sfinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie Umowie Pożyczki Nr 878/2020/Wn06/NZ-UR-LZ/P z dnia 14.04.2020 r. w kwocie 279 095,22 zł oraz ze środków własnych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w kwocie 194 377,56 zł.

Całkowity koszt projektu"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzechynia os. Zarąbki wyniósł: 473 472,78 zł brutto w tym:

  • Koszt projektu: 40 590,00 zł brutto,
  • Koszt budowy sieci wodociągowej: 343 287,12 zł brutto,
  • Koszty budowy przyłączy wodociągowych: 89 595,66 zł brutto.

WYKONAWCY PROJEKTU

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi: F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński Krzeszów, Kuków,
Projektant: SPRINGAP – Biuro projektów instalacji sanitarnych i HVAC Kraków.

KALENDARIUM

13.12.2016 – podpisanie umowy z Wykonawcą na roboty budowlane;
27.12.2016 r. – przekazanie Wykonawcy F.P.H.U. METALDREW Krzysztof Krzesiński prawa dostępu do terenu budowy;
29.12.2016 r. – rozpoczęcie robót budowlanych;
06.07.2017 r. – zakończenie i odbiór robót budowlanych;
21.02.2020 r. – uzyskanie zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.