Projekt „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”.
został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu nastąpiła w latach 2008-2013.

CEL PROJEKTU

Celem ogólnym projektu było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Maków Podhalański i dostosowanie jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.

Zrealizowana inwestycja pozwoliła wyeliminować odprowadzanie ścieków z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych do gruntu oraz wód stanowiących bezpośrednie źródło skażenia i degradacji obszaru środowiska.

Wykonane inwestycje przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców miasta Maków Podhalański, jak również wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej terenu w dolinie rzeki Skawa.

EFEKT RZECZOWY PROJEKTU

 • wybudowanie 34,58 km sieci kanalizacji sanitarnej i 8,83 km przyłączy kanalizacyjnych,
 • wymiana 3,35 km sieci wodociągowej i 0,9 km przyłączy wodociągowych,
 • zmodernizowanie hydroforni w Makowie Podhalańskim,
 • zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej.

EFEKT EKOLOGICZNY PROJEKTU

 • 5035 użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej, rozumianej jako równoważna liczba mieszkańców (RLM), w tym 3325 mieszkańców oraz 1710 równoważnej liczby mieszkańców związanych z sektorem turystyki, usług i użyteczności publicznej,
 • uzdatnianie wody zgodnie z obowiązującymi normami,
 • ścieki są odprowadzane do oczyszczalni ścieków, która spełnia wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, a zwłaszcza wymagania art. 5(2) oraz 5(3) w/w dyrektywy w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenów aglomeracji.

WARTOŚĆ PROJEKTU I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 31 451 936,63 zł, z tego

 • wartość przyznanego dofinansowania z UE 19 603 905,01 zł,
 • wydatki kwalifikowane 23 063 417,66 zł,
 • wydatki niekwalifikowane 2 710 886,20 zł,
 • podatek VAT 5 677 632,77 zł.

WYKONAWCY PROJEKTU

 • Inżynier kontraktu projektu: EKOCENTRUM Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp.z o.o., ul.Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław,
 • Budowa kanalizacji: „AQUA-System” Sp.z o.o., ul.Witosa 118, 43-300 Bielsko-Biała,
 • Budowa wodociągu: FHU INSTBUD Stanisław Bogota spółka jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów,
 • Modernizacja hydroforni: Zygmunt Polak Firma Budowlana Usługowo - Handlowa, ul. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka,
 • Promocja projektu: Scott Wilson Sp.z o.o., ul.Rejtana 17, 02-516 Warszawa.