1. W przypadku braku zapłaty za fakturę po miesiącu od daty jej wystawienia Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty z prośbą o uregulowanie zaległej należności w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.
 2. Po upływie dwóch okresów rozliczeniowych od daty wystawienia faktury, gdy nadal brak zapłaty, Spółka wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty, w którym zobowiązuje Odbiorcę do uregulowania zaległych należności w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem zablokowania dostaw wody lub odbioru ścieków. Wezwanie zawiera informacje o:
  1. możliwości zablokowania dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego w przypadku nieuregulowania opłaty w terminie 20 dni od daty wysłania wezwania,
  2. miejscu zastępczego punktu poboru wody,
  3. poniesieniu przez Odbiorcę kosztów ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.
 3. W przypadku Odbiorców, którzy pomimo wezwań nie uregulowali zadłużenia, ani nie wystąpili z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty, Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej i Burmistrza Makowa Podhalańskiego o zamiarze odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz kieruje ją do realizacji.
 4. Jeżeli Odbiorca wystąpi z wnioskiem o uregulowanie zaległej zapłaty w ratach już po odcięciu dostaw wody lub po zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego, Spółka - po spełnieniu przez Odbiorcę określonych warunków (wniesienie pierwszej wpłaty, podpisanie zobowiązania o uregulowaniu w ratach pozostałej części zadłużenia z odsetkami) - podejmuje decyzję o warunkowym uruchomieniu przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Dodatkowo w tej sytuacji wystąpi ustalona w cenniku opłata za ponowne uruchomienie przyłącza.
 5. Odblokowanie dostawy wody lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić wyłącznie po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odrębnie określoną w cenniku usług Spółki opłatą za ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego albo po spełnieniu warunków warunkowego uruchomienia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
 6. Jeżeli odcięcie dostaw wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego nie jest możliwe, a podjęte działania windykacyjne nie spowodują uregulowania zaległości przez Odbiorcę, Spółka egzekwuje należność od dłużnika na drodze postępowania sądowego.Wyjaśnienie stosowanych określeń:
Spółka - Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim
Odbiorca - instytucja lub osoba fizyczna będąca odbiorcą usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim