Rozliczenia z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r. poz. 858) i Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Maków Podhalański.

 1. Spółka rozlicza się z Odbiorcą za zużytą wodę na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 z 2002 r, poz. 70).
 2. Rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
 3. W przypadku braku urządzenia pomiarowego rozliczenie ilości odprowadzonych ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
 4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy.


W przypadku rozliczeń ryczałtowych prosimy o pisemną informację o zmianie ilości osób. Norma miesięczna na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.nr 8, poz.70 z 2002r.)

Okres obrachunkowy dla poszczególnych grup Odbiorców

 1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej to długość okresu obrachunkowego wynosi:
  1. jeden miesiąc - dla Odbiorców zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą
  2. dwa miesiące - dla Odbiorców indywidualnych
 2. W przypadku nie dokonania odczytu wodomierza przez naszego pracownika, przypominamy Odbiorcom, o przekazaniu stanu wodomierza, tak aby Odbiorcy nie mieli wątpliwości, że płacą za faktyczne zużycie wody, umożliwiamy im przekazanie odczytu wodomierza telefonicznie (numer telefonu, pod który należy dzwonić, znajdą Państwo na zostawianej przez pracownika wiadomości), listownie lub osobiście. Przy podawaniu odczytu potrzebny jest symbol ewidencyjny odbiorcy, który znajduje się na każdej fakturze od PW-K „Eko-Skawa”, nr wodomierza.

  W przypadku braku odczytu Odbiorcy dostają fakturę ze średnią szacunkową. Rachunek taki jest wyliczany na podstawie zużycia wody z poprzednich okresów rozliczeniowych. Zdarza się, że wyliczenia szacunkowe są wyższe niż rzeczywisty pobór wody i aby uzyskać korektę rachunku ze zmianą prognozy rozliczeń Odbiorcy mogą osobiście wyjaśnić sprawę w Biurze Obsługi Klienta podając odczyt z wodomierza.


Wyjaśnienia i reklamacje
Wyjaśnienia i reklamacje przyjmowane są w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nie uregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat.


Wyjaśnienie stosowanych określeń:
Spółka - Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim
Odbiorca - instytucja lub osoba fizyczna będąca odbiorcą usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „Eko-Skawa” Sp. z o.o. w Makowie Podhalańskim